Lake Side-6, Pokhara, Nepal ( Hotel Guru )

+977-9856035065

gurupahari@gmail.com